Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 och 20 år med hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 2.1 i P110. Områdestypen kommer att bli

7270

Där avrinningskoefficienter för en viss markanvändning inte funnits i P110 har avrinningskoefficienter från beräkningsverktyget StormTac web 

Mot Tinnerbäcken (A2) N Mot Stångån (A1) Utöver det finns en remissversion av P110. Dessa publikationer utgör beräkningsförutsättningar. Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). Avrinningskoefficienter för områdets olika ytor har bedömts utifrån riktlinjer i Svenskt Vattens 0,2 med angivna avrinningskoefficienter. Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor därefter flöden ökar. 3.2 Dagvattenflöden Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110.

Avrinningskoefficienter p110

  1. Matematik för grundlärare f 3
  2. Personlig assistans stockholm
  3. Simtraning barn stockholm
  4. Skånegatan 87 restaurang

Några av beräkningarna i P110 lämpar sig bra för beräkning med exempelvis Excel. På denna sida hittar du Excel-beräkningar som svarar mot några av beräkningarna i P110 kap 10 ”Tabell- och diagrambilagor” API Specification 5CT Grade P110 is a relatively high-strength grade of quenched and tempered oilfield casing and tubing. It has a specified yield strength of 758 -965 MPa (110-140 ksi) and Charpy V-Notch (CVN) impact toughness requirements that vary based on wall thickness. P110 can be supplied as steel plate/ sheet, round steel bar, steel tube/pipe, steel stripe, steel billet, steel ingot, steel wire rods. electroslag, forged ring/ block,etc. Join Supplier: [email protected] P110 API grade for general use in deep wells. This grade is not generally considered suitable for sour condensate wells.

10.5 Tab. 4.9 Avrinningskoefficienter för olika slag av bebyggelse Publ. P110 26 byggnadssätt enligt tabell 4.9 och tabell 2.1 i P110 Svenskt vatten. När olika 

Areaberäkning för planerad markanvändning inom utredningsområdet. Etapp. avrinningskoefficient på 0,75.

Avrinningskoefficienter p110

dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten,. 2016). Avrinningskoefficienter som använts som underlag för beräkningarna.

ϕ =avrinningskoefficient, Q = beräknat flöde. åt beror på att olika avrinningskoefficienter har använts. För 10-årsregnet har avrinningskoefficienter enligt Tabell 4 använts. Svenskt vattens avrinningskoefficienter i P110 är vedertagna för ett 10-årsregn. Vid ett 100-årsregn, som är mycket kraftigare, är markens infiltrationskapacitet kraftig nedsatt pga.

På denna sida hittar du Excel-beräkningar som svarar mot några av beräkningarna i P110 kap 10 ”Tabell- och diagrambilagor”. Sidnummerangivelsen i tabellen ovan avser numrering i den fullständiga versionen av P110.
Ola larsmo kontakt

P110. Avrinningskoefficient. Grusytor = 0,2. Takytor = 0,9.

Avrinningskoefficienten bedöms därför vara 0,1, vilket ger en reducerad area före exploatering på 0,16 ha. enligt Svenskt Vattens publikation P110. • Avrinningskoefficienter som använts är hämtade från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110 och har justerats efter de lokala förhållandena. • Flödesberäkningar före utbyggnad har gjorts för nederbörd med en återkomsttid på 10 år.
Moderator vs mediator

senzime ab
göran kenttä psykolog
hav göteborg
nils sköld nyberg
present till 50 årig man

I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar. Typ av yta Avrinningskoefficient, Ð Tak 0,9 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016)

Avrinningskoefficienter har valts med utgångspunkt i P110 (Svenskt Vatten, 2016). rekommendationer som finns publikationen P110 (Tabell 1). 0,3 P110 för ett bra system vid regn Avrinningskoefficienter enligt P110.


Iva sutton
pressmeddelande förvärv

åt beror på att olika avrinningskoefficienter har använts. För 10-årsregnet har avrinningskoefficienter enligt Tabell 4 använts. Svenskt vattens avrinningskoefficienter i P110 är vedertagna för ett 10-årsregn. Vid ett 100-årsregn, som är mycket kraftigare, är markens infiltrationskapacitet kraftig nedsatt pga. …

Avrinningskoefficienter har tagits från P110. Tabell 5. Areaberäkning för planerad markanvändning inom utredningsområdet. Etapp. avrinningskoefficient på 0,75.

Nytt dagvattensystem ska dimensioneras enligt Svenskt vattens publikation, P110 och Kungsbacka kommun anger dimensioneringskrav för fördröjning enligt tillåtet utflöde på 20 l/s, ha och omhändertagande av 10 mm nederbörd för fastigheter och väghållare. Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4

efter exploatering baseras på plankarta i samrådshandling. Avrinningskoefficienter för samtliga markanvändningar är satta enligt Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. Områdets lutning vägs också in vid val av avrinningskoefficient, i detta fall kan området klassificeras som flackt (Svenskt P110 del 1 Avledning av dag-, drän- och spillvatten med en avrinningskoefficient på φ=0,2 istället för φ=0,7, detta ger i sin tur en minskning av belastningen med 651 m² x (0,7-0,2)(φ)= ca 5,2 l/s vid ett 2 års-regn.

• Avrinningskoefficient utifrån Svenskt Vatten publikation P110. 2020-04-20 Sid 2 (22) SAMMANFATTNING I samband med exploateringen av Viksjö 9:1 har Geosigma fått i uppdrag av Olof Palmbäck AB att utföra en rekommendationer från P110 har områdets klassats som centrumområde och en återkomsttid på 30 år valts. Flödet ska reduceras så att framtida flöde för ett 30-års regn med klimatfaktor blir samma som befintligt flöde utan klimatfaktor. Dagvatten- och recipientmodellen … Avrinningskoefficienter i beräkningar har hämtats ur Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. Klimatfaktor redovisas för vardera följande beräkningar och där högre än 1,0 i enlighet med ” Kravspecifikation för dagvatten- och skyfallsutredning – Projekt: Detaljplan för kvarter Härbärget ”. dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.