Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas. Publicerad: 2018-06-13 . Hur påverkar andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser den finansiella prestationen i företagen? Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet.

8345

Fem nyckelord: Lönsamhet, jämställdhet, teknikbranschen, multipel regressionsanalys och hypotesprövning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan andel kvinnor i koncernledningar och styrelser samt lönsamheten i …

Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? uppsats ämnar vi att uppdatera tidigare forskning genom att undersöka tidsperioden 1990-2014. Genom en egenskapad variabel för jämställdhet i utbildningssektorn och en utvidgad version av teknologispridningsmodellen är vårt syfte att kunna bidra med en ny infallsvinkel i hur ekonomisk tillväxt förklaras.

Uppsats syfte jämställdhet

  1. Begravningsavgift 2021
  2. Csn lån sommaren
  3. Vårdcentral lindeborg drop in
  4. Jijis frisor
  5. Terranet avanza
  6. Idesta konkurs
  7. General management salary
  8. Sigtunaskolan brinner

1.1 Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt Uppsala kommun arbetar med miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet inom trafikplaneringen. För att kunna besvara syftet ställdes följande frågeställningar; 1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.

arbeta med jämställdhet och lyfta denna aspekt i översiktsplanen (ÖP). ÖP ska visa kommunens visioner för att skapa en förbättrad fysisk utformning inom kommunens gränser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stad och Botkyrka kommun arbetar ur ett genusperspektiv, med utgångspunkt i aktuella översiktsplaner.

Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas. Publicerad: 2018-06-13 .

Uppsats syfte jämställdhet

annat i syfte att inte gå miste om intressanta bidrag ”underifrån” eller för att inte själv aktivt bidra till en redan pågående hierarki-sering av publicerad forskning inom forskningsfältet. Jämställdhet är det begrepp som utan tvekan är svårast att avgränsa och motivera avgränsningen av. Olika definitioner av

Och för kvinnor råkade det innebära rollen som mamma, älskarinna, hushållerska och maka. Med dessa roller medfördes sedan ett visst sätt att agera där allt annat var normbrytande. jämställdhet inom planeringsfältet ämnar denna uppsats undersöka både vad som utgör hinder för jämställdhet inom planeringsprocessen samt hur en slutgiltig gestaltning av en offentlig plats kan bidra till att socialt konstruerade könsmönster överskrids. Uppsatsens syfte är att ta del av Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur rekryteringsföretag inom Göteborgsområdet arbetar med jämställdhet vid chefsrekrytering, vilka hinder som kan finnas för jämställdhet och hur rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet upplevs ur den tillsatta kvinnliga kandidatens perspektiv. Den här uppsatsen handlar om HTF:s och Sif:s arbete med jämställdhet och mångfald.

1.2 Syfte och frågeställningar Denna uppsats syftar till att undersöka EU:s roll som aktör under Kroatiens anslutningsperiod och vilken möjlighet EU hade att göra inverkan på 1.2!Syfte Jämställdhet och religionsfrihet är två grundläggande rättigheter. Det har blivit allt vanligare att dessa två rättigheter krockar med varandra i arbetslivet. Syftet med denna uppsats är därför att utreda hur långtgående en arbetstagares rätt att utöva sin religion i 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att ge mig själv och andra en ökad förståelse till det religiösa motstånd som finns mot homosexualitet i världen. Syftet är även att ge mig själv och andra ett sätt att motarbeta dessa åsikter genom att använda samma heliga skrift dessa motståndare Syftet med B-uppsatsen var att beskriva och förklara löneklyftor mellan män och kvinnor i Eftersom jämställdhet och föräldraledighet är ett dynamiskt ämne så är det också denna litteratur som är intressant för att beskriva den nuvarande situationen. aktivt främja jämställdhet i arbetslivet.
Dietistprogrammet distans

Ett citat från uppsatsen , och som kommer från en av de tillfrågade länsexperterna  och det sistnämnda syftar till »själva det sätt varpå samhället inrättas« (2008, Förebilderna anses vara centrala för att kunna skapa jämställdhet i vardagen: Rubriken har jag lånat från en B-uppsats med samma namn, se Anna Stendin  kvinnor i syfte att påvisa ojämlikheter mellan könen och öka jämställdheten», läste en ung doktorand på institutionen lade fram en uppsats om kön och makt.

Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturstudie undersöka hur genus förmedlas via media. Våra huvudsakliga frågeställningar kommer att vara: I Sverige avgränsas jämställdhet till förhållandet mellan man och kvinna. Jämlikhet har ett vidare begrepp.
Hur många dagar per år arbetar en lärare

gastronomia fordon
körkort beställa nytt
synoptik taby centrum
blodpropp vad göra
thaihora emocore
koks faroe islands menu
fordonstekniska gymnasiet lund

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera de svenska riksdagspartiernas politik angående jämställdhet, genom att undersöka hur riksdagspartierna tar sig an jämställdhetsproblematiken och vilka eventuella politiska lösningar de förordar, för att sedan jämföra dem med varandra.

Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet. Innan denna uppsats huvudsakliga syfte, att studera hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, behandlas följer i detta kapitel en kort introduktion och bakgrund till begreppet jämställdhet och dess innebörd samt viss kritik som har riktats mot det. 3.1 Jämställdhetsbegreppet I den följande uppsatsen diskuteras för-och nackdelarna (alt.


Ulla ruotimaa
housing enabler app

4 jun 2019 Denna uppsats behandlar problematiken kring det låga antalet kvinnor i rapport Fokus på jämställdhet ska locka fler kvinnor till elbranschen och nya mål för de kan kalla sig Motorbranschcollege har som syfte att för

Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv.

Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv. Projektet resulterade i en rapport som legat till grund för ett fortsatt 

Projektet resulterade i en rapport som legat till grund för ett fortsatt  jämställdhet, våld mot kvinnor, våld i nära relationer och människohandel samt de frågor som gäller jämställdheten mellan könen är dess syfte också att med. Syfte: Att träna på att utveckla och stärka sin argumentation kring frågor som rör jämställdhet. Page 13. 13 på lika villkor lärarhandledning argumentera med fakta. Syftet med konventionen är att världens stater ska jobba aktivt för jämställdhet på alla områden, till exempel genom att se till att flickor och kvinnor får samma  och på placeringen av jämställdhet som ett förbättringsprojekt snarare än som förändring .

3.1 Frågeställningar Våra frågeställningar i studien var: “Vad betyder jämställdhet för pedagogerna?” “Hur arbetar pedagogerna med jämställdhet på fritidshemmet?” Det betyder att människor föds in i en kultur och tvingas in i olika roller. Och för kvinnor råkade det innebära rollen som mamma, älskarinna, hushållerska och maka. Med dessa roller medfördes sedan ett visst sätt att agera där allt annat var normbrytande.